Razem 250 442 ogłoszeń !
Bezpłatne ogłoszenia, komis, oferty
PL CZ SK DE AT CH FR IT UK US ES HU
OFERUJę
15.02.2015 22:00

Zakres prac konserwatorskich:

-Konserwacja malarstwa i restauracja obrazów na płótnie, tekturze i desce.

- Impregnacja płótna jeśli obraz nie wymaga dublowania (naklejanie na nowe płótno)

-Regeneracja warstwy malarskiej.

- Dublowanie na nowe płótno tylko w przypadku konieczności (obraz podziurawiony, porwany, lub o słabej strukturze płótna)

-Czyszczenie obrazów olejnych na różnych podobraziach

-Regeneracja i usuwanie starych werniksów

- Usuwanie późniejszych przemalowań

- Uzupełnianie ubytków kitem konserwatorskim (warstwy malarskiej)

-Punktowanie i rekonstrukcje brakujących fragmentów oryginalnej warstwy malarskiej

-Pokrywanie powierzchni obrazu nowym werniksem

- Konserwacja i restauracja ikon

- Oprawa obrazów w powierzone ramy

- Opinie konserwatorskie

- Dokumentacja fotograficzna

ORAZ:

Pozłotnictwo - Zachowujemy niezwykłe piękno złotych oraz srebrnych przedmiotów

Po­złot­nic­two to dzie­dzi­na rze­mio­sła, po­le­ga­ją­ca na po­kry­wa­niu po­wierzch­ni przed­mio­tów po­wło­ką z me­ta­lu. Spe­cja­li­zu­je­my się w po­zła­ca­niu: drew­na, me­ta­lu, płót­na, pa­pie­ru, skóry, stiu­ku, mar­mu­ru, gipsu oraz tynku. W swo­jej ofer­cie po­sia­da­my sze­ro­ki wa­chlarz usług do­sto­so­wa­nych do po­trzeb Klien­ta. Po­kry­wa­my po­wierzch­nie płat­ka­mi 22 i 23 ka­ra­to­we­go złota lub sre­brem. Usłu­gi po­złot­ni­cze są sze­ro­ko­pa­smo­we: wszyst­kie obiek­ty z drew­na i ka­mie­nia mogą zo­stać po­zło­co­ne, po­sre­brzo­ne, upięk­szo­ne, uszla­chet­nio­ne, wy­ko­na­ne tak jak za­ży­czy sobie tego Klient.

Pełny i ela­stycz­ny za­kres usług po­zwa­la Klien­to­wi na pełną swo­bo­dę i róż­no­rod­ność. Klient może mo­ni­to­ro­wać po­stę­py w re­ali­za­cji zle­co­nej usłu­gi, w do­wol­nym mo­men­cie, li­cząc na przy­ja­zną ob­słu­gę.

Renowacja mebli - niepowtarzalne wzory na wyciągnięcie ręki

Pod­da­je­my pro­ce­so­wi kon­ser­wa­cji i re­no­wa­cji meble, a także wszyst­kie wy­ro­by wy­ko­na­ne z drew­na. Uszla­chet­ni­my i upięk­szy­my wy­bra­ne ele­men­ty na meblu bądź innym wy­ro­bie drew­nia­nym po­przez po­zła­ca­nie, gra­we­ro­wa­nie, rzeź­bie­nie no­wych zdo­bień i or­na­men­tów. Dzię­ki usłu­gom Ar­ta­tree, wzbo­ga­cą i uszla­chet­nią Pań­stwo wy­strój ele­wa­cji lub wnę­trza swo­je­go domu, od­zy­ska­ją uszko­dzo­ną nie­gdyś pa­miąt­kę, ocalą od za­po­mnie­nia ka­wa­łek ro­dzin­nej hi­sto­rii i tra­dy­cji. Z pasją i przy­jem­no­ścią po­mo­że­my Pań­stwu przy­wró­cić pięk­no i urok wszyst­kim przed­mio­tom, które mają war­tość sen­ty­men­tal­ną, a na któ­rych ząb czasu po­zo­sta­wił po sobie ślad. Za­pra­szam do kon­tak­tu.

Rzeźba w kamieniu i drewnie - sztuka na najwyższym poziomie

Ka­mień i drew­no to jedne z naj­star­szych ma­te­ria­łów wy­ko­rzy­sty­wa­nych w sztu­ce, a także ar­chi­tek­tu­rze. Przed­mio­ty z nich wy­ko­na­ne, po­mi­mo swo­jej so­lid­nej bu­do­wy i trwa­ło­ści, z cza­sem ule­ga­ją znisz­cze­niu i tracą swój pier­wot­ny urok. Po­ma­ga­my Pań­stwu go od­zy­skać, pod­da­jąc pro­ce­so­wi re­no­wa­cji i kon­ser­wa­cji wszel­kie wy­ro­by ka­mien­ne, fi­gu­ry, gro­bow­ce, na­grob­ki oraz po­zo­sta­łe ele­men­ty wy­ko­na­ne z ka­mie­nia. Two­rzy­my i rzeź­bi­my w ka­mie­niu i drew­nie na Pań­stwa ży­cze­nie. Za­pra­sza­my do skon­tak­to­wa­nia się z nami, celem uzgod­nie­nia szcze­gó­łów pro­jek­tu i wa­run­ków współ­pra­cy.

Malowanie obrazów - unikalne arcydzieła dedykowane dla Ciebie

Ob­ra­zy ścien­ne są do­sko­na­łym ele­men­tem wy­stro­ju każ­de­go wnę­trza. W za­leż­no­ści od gustu i stylu urzą­dzo­ne­go miesz­ka­nia, mo­że­my je ude­ko­ro­wać i wzbo­ga­cić jego war­tość es­te­tycz­ną, na­ma­lo­wa­ny­mi dzie­ła­mi. Jako pro­fe­sjo­na­li­ści z wie­lo­let­nim sta­żem i kie­run­ko­wym wy­kształ­ce­niem, wy­ko­nu­je­my szki­ce i ob­ra­zy na za­mó­wie­nie o do­wol­nej te­ma­ty­ce (np. mar­twa na­tu­ra, kra­jo­braz, por­tret, ar­chi­tek­tu­ra). Nie wy­ko­nu­je­my re­plik i kopii. Ob­ra­zy są two­rzo­ne przez ma­la­rzy, wy­wo­dzą­cych się z ar­ty­stycz­nych ro­dzin o wie­lo­let­niej tra­dy­cji za­po­cząt­ko­wa­nej przez wy­bit­ne­go pol­skie­go ma­la­rza, Je­rze­go Po­trze­bow­skie­go. Za­chę­ca­my do kon­tak­tu.

ZAPRASZAM NA : WWW.ARTATREE.PL

Sprecyzowane informacje do ogłoszenia
Data: 15.02.2015 22:00
Rodzaj ogłoszenia: Oferuję
Numer ogłoszenia: 390543
Rubryka ogłoszenia: Pozostałe usługi
Widea (0)
 
Zdjęcia (7)
 
Renowacje dzieł sztuki - Zdjęcie nr 1Renowacje dzieł sztuki - Zdjęcie nr 2Renowacje dzieł sztuki - Zdjęcie nr 3Renowacje dzieł sztuki - Zdjęcie nr 4Renowacje dzieł sztuki - Zdjęcie nr 5Renowacje dzieł sztuki - Zdjęcie nr 6Renowacje dzieł sztuki - Zdjęcie nr 7
Do tego ogłoszenia nie zostało dodane jeszcze video.
Bezpośrednie dane kontaktowe
Ogłoszeniodawca: Bartosz Potrzebowski (niezarejestrowany)
Województwo: Cała Polska
E-mail: Aby odpowiedzieć na to ogłoszenie, prosimy użyć poniższego formularza .
Telefon: +48793372540
Web: www.artatree.pl
Reklama
Formularz do odpowiedzi na ogłoszenie
Pozostałe możliwości i linki
Wyślij ogłoszenie znajomemu na e-mail
Włoż ogłoszenie do schowka, aby porównać z innymi
Zawiadom administratorów o naruszeniu regulaminu, nadużyciu itp.
Pokaż więcej ogłoszeń z sekcji Pozostałe usługi Wzory umów do pobrania
Poleć oraz pokaż ogłoszenie
Możliwości wyróżnienia ogłoszenia
Pozostałe ogłoszenia z sekcji Pozostałe usługi
wyszukiwanie
Logowanie
REKLAMA
© 2003-2010 Hiperogłoszenia (Bezpłatne ogłoszenia, alfabet firm, katalog produktów - wszelkie prawa zastrzeżone)